Regulamentul oficial al campaniei promoţionale “Câştigă o umbrelă cu GERARD”

 

 

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI  PROMOŢIONALE

Organizatorul campaniei promoţionale “Câștigă o umbrelă cu GERARD” (denumită în continuare “Campania”) este Premium Roof Tiles, companie care comercializează sisteme de acoperiș sub brandul GERARD, și care are sediul în Mărăcineni, jud. Argeș Str. Argeselu, nr. 588A (denumită în continuare „Organizatorul”).

Participanţii la această Campanie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile regulamentului oficial prezentate mai jos (denumit în continuare “Regulament Oficial”). Regulamentul Oficial va fi disponibil oricărui solicitant pe site-ul www.acoperisuriGERARD.ro/ro/ şi pe toată perioada Campaniei Promoționale. Organizatorul va putea modifica prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare la data publicării pe site-ul www.acoperisuriGERARD.ro/ro/. Nicio modificare nu poate produce efecte retroactive si toți participanții înregistrați până la momentul modificării vor beneficia de drepturile deja obținute. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru luarea la cunoștință a modificărilor de către participanți, atâta timp cât acestea sunt afișate pe site-ul www.acoperisuriGERARD.ro/ro/.

Această campanie va fi implementată prin intermediul Ad Alchemy SRL, companie care funcționează conform legilor din Romania, înregistrată cu numărul J40/160/2014, având codul fiscal RO32642092, cu sediul în Strada Justiției nr. 36, București, Romania; e-mail: office@adalchemy.ro, în calitate de project manager (“Ad Alchemy”).

Pe parcursul campaniei, Ad Alchemy va:

1) realiza conceptele si materialele de promovare din cadrul campaniei;

2) urmări în permanență buna desfășurare a campaniei;

3) derula promoția de marketing prin mijloacele si mediile agreate împeună cu Premium Roof Tiles.  

 

SECŢIUNEA 2. DURATA CAMPANIEI PROMOŢIONALE

Campania promoţională “Câștigă o umbrelă cu GERARD” este valabilă începând cu 4 octombrie 2021 până la data de 10 decembrie 2021.

 

SECŢIUNEA 3. ZONA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI  

Campania promoţională este organizată şi se va desfăşura pe întreg teritoriul României. Promoţia se derulează la nivel naţional și se adresează persoanelor fizice și juridice.

 

SECŢIUNEA 4. MĂRCILE ŞI PRODUSELE PARTICIPANTE 

Produsele participante la campanie sunt acoperișurile GERARD.

Acestea vor fi numite în prezentul regulament “produse participante”.

 

SECŢIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE 

Campania promoţională “Câștigă o umbrelă cu GERARD” este adresată persoanelor fizice și juridice din România care respectă condiţiile prezentului Regulament şi care urmează indicaţiile prezente în acest Regulament pentru a-şi valida participarea.

Participanţii (denumiţi în continuare “participanţi”) sunt definiţi astfel: persoane fizice și juridice care achiziționează, în perioada campaniei promoţionale, produse participante în campanie de la distribuitorii autorizați ai GERARD România.. Promoţia se adresează persoanelor fizice și juridice.

 

SECŢIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

Condiții de participare

Persoanele fizice și juridice, care doresc să participe la promoție, trebuie să achiziționeze, pe perioada Campaniei, începând cu 4 octombrie 2021 și până la 10 decembrie 2021 un sistem de acoperiș GERARD, de minimum 300 de module.

 

SECŢIUNEA 7. ACORDAREA PREMIILOR ŞI VALIDAREA CÂŞTIGĂTORILOR

Pentru ca un participant să poată fi desemnat potenţial câştigător trebuie să îndeplinească cerinţele legate de dreptul de participare stipulate în prezentul regulament.

Acordarea şi validarea premiilor:

Acordarea umbrelelor se validează după achiziționarea unui sistem de acoperiș GERARD de minimum 300 de module.

Umbrelele se vor acorda de către reprezentantul GERARD România în maximum 30 de zile de la încheierea campaniei.

 

SECŢIUNEA 8. PREMIILE OFERITE ÎN CADRUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

În cadrul acestei Campanii Promoţionale, Organizatorul oferă următoarele premii, în funcție de pragurile stabilite de către Organizator:

Pentru achiziționarea unui sistem de acoperiș GERARD de minimum 300 de module, participanții primesc o umbrelă personalizată GERARD.

În cazul în care, după finalizarea promoţiei, rămân premii neacordate, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a nu le mai atribui.   

 

Specimen umbrelă:

Regulamentul oficial al campaniei promoţionale “Câştigă o umbrelă cu GERARD”

SECŢIUNEA 9. RESPONSABILITATE

Dreptul de proprietate asupra premiului aparţine în exclusivitate clientului participant câştigător care îndeplineşte condiţiile impuse de Regulament. Organizatorii nu îşi asumă răspunderea pentru eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra dovezilor de achiziție trimise Organizatorului. În eventualitatea unei dispute asupra validităţii unui câștigător, decizia Organizatorului este definitivă. 

Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru cazurile în care:

- înscrierile în campanie se realizează înainte sau după perioada menţionată în Regulament; 

Participanţii care au pierdut calitatea de potenţiali câştigători sau de câştigători nu au dreptul să solicite prin niciun alt mijloc atribuirea vreunuia dintre premii.

 

SECŢIUNEA 10. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prin participarea la această Campanie, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament Oficial și înteleg că datele lor personale vor fi prelucrate de Organizator și de Distribuitor, în vederea înscrierilor în Campanie, organizării campaniei, contactării și validării, atribuirii premiilor.

Datele personale ale participanților sunt prelucrate in temeiul interesului legitim al Distribuitorului / Organizatorului de a-și îndeplini obligațiile rezultate din derularea acestei campanii, în cadrul relației contractuale ce este stabilită între acesta și clientul participant prin acceptarea Regulamentului Campaniei. Furnizarea datelor cu caracter personal ale participanților este o obligație necesară pentru participarea la această campanie, în absenţa acestora Organizatorul neavând posibilitatea să valideze participarea şi să livreze premiile corespunzătoare.

Datele cu caracter personal colectate sunt: numele-prenumele persoanei fizice sau juridice participante la campanie, nr. de telefon, adresa de email.  

Persoanele participante la Campanie, in calitate de persoane vizate, au următoarele drepturi, conform legii aplicabile în domeniul protecției datelor cu caracter personal, în special conform Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016, aplicabil de la 25 mai 2018 (în continuare “RGPD”, disponibil la https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32016R0679), respectiv:

  • dreptul de acces la date - potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a obține de la Organizator, la cerere și în condițiile prevăzute de lege, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către operatorul de date cu caracter personal, precum și informaţii suplimentare privind prelucrarea, prevăzute de art. 15 din RGPD;
  • dreptul la rectificare - dreptul de a obține rectificarea datelor inexacte, precum și completarea datelor incomplete;
  • dreptul la stergerea datelor, în situaţiile expres prevăzute de art. 17 din RGPD;
  • dreptul de opozițe - potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive intemeiate și legitime legate de situația sa particulara, ca date care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare;
  • dreptul de a se adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
  • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art. 18 din RGDP;
  • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către Organizator către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;

Pentru exercitarea drepturilor prevăzute de RGPD, participanții vor trimite Organizatorului cererile formulate cu privire la datele lor cu caracter personal la adresa din sediul din Mărăcineni, jud. Argeș Str. Argeselu, nr. 588A.

Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei Campanii promoționale ar putea fi dezvăluite de Organizator catre urmatorii destinatari (acestea urmând să fie utilizate strict în scopurile descrise în acest Regulament, în limitele și conform instrucțiunilor stabilite de Organizator):

  • partenerii contractuali implicați în derularea Campaniei, precum Organizatorul campaniei promoţionale care va gestiona derularea generală a campaniei, alți parteneri dacă va fi cazul.
  • autoritățile competente, conform obligaţiilor legale ce revin Organizatorului.

Prin comunicarea datelor personale în modalitățile indicate în mod expres prin Regulament, reprezentanții clienților participanți la Campanie înțeleg că datele lor personale vor intra în baza de date a Organizatorului, în scopul derulării Campaniei, pentru înscrierea în campanie, validarea și atribuirea premiilor acordate in cadrul Campaniei.

Datele cu caracter personal colectate în campanie vor fi procesate pe durata desfășurării acesteia. 

Organizatorul va păstra pe întreaga perioadă prevăzută de lege documentele justificative ale premiilor acordate în cadrul campaniei, precum formularele de înscriere în Campanie completate de către Distribuitori, nume-prenume Participant,  telefon, email, data și semnătura de primire,

După soluționarea eventualelor cereri, reclamații, în măsura în care acestea sunt întemeiate, datele personale colectate vor fi distruse și nu vor fi prelucrate în niciun mod, cu excepția cazului în care prelucrarea este impusă de obligațiile legale ce revin Organizatorului sau atunci când există un interes legitim sau un alt temei potrivit legii aplicabile pentru a stoca în continuare aceste date (de exemplu pentru apărarea unui drept în instanță).

Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor cu caracter personal și să aplice măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea acestor date împotriva pierderii, distrugerii accidentale sau ilegale, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum și împotriva oricărei forme de prelucrare ilegală.

Prin completarea formularului și bifarea căsuței corespunzătoare privind informarea asupra prelucrării datelor cu caracter personal, participanții la această promoție confirmă faptul că au luat cunoştinţă despre prevederile acesteia. Nebifarea căsuţei respective va duce la imposibilitatea acordării premiului clientului participant.

 

SECŢIUNEA 11. TAXE

Orice obligaţie de natură fiscală în legatură cu premiile acordate cade în sarcina organizatorului, în conformitate cu legislația fiscală în vigoare.  

 

SECŢIUNEA 12. LITIGII

În cazul unor litigii apărute între Organizator şi Participanţii la Campanie, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor judecătoreşti române competente.

Eventualele reclamaţii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite la următoarea adresa: Premium Roof Tiles, Mărăcineni, jud. Argeș Str. Argeselu, nr. 588A, în atenţia Departamentului Marketing, în termen de maximum 2 (două) săptămâni de la data finalizarii campaniei promoționale. După această dată, Organizatorul nu va mai lua în considerare nicio reclamatie.

Organizatorul este îndreptătit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a acestei Campanii, abuz sau orice alte tentativă care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

În cazul în care sunt identificate persoane care au influențat sau care au facilitat câştigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmărirea în instanţă a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

 

SECŢIUNEA 13. ÎNCETAREA CAMPANIEI PROMOŢIONALE

Pentru scopul acestui Regulament, forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi prevăzut, controlat sau remediat de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului de a-și îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament din motive independente de voinţa sa.

Dacă o situaţie de fortă majoră împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului şi continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform Codului civil. Organizatorul, dacă invocă forța majoră, este obligat să comunice Participanţilor la Campanie existentă acesteia în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la apariţia cazului de fortă majoră.

 

SECŢIUNEA 14. REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

Regulamentul promoţiei “Câștigă o umbrelă cu GERARD” va fi disponibil pe site-ul www.acoperisuriGERARD.ro/ro/. Participarea la această Campanie promoţională implică obligativitatea respectării tuturor prevederilor prezentului Regulament. Participanţii care au pierdut calitatea de potenţiali câştigători sau de câştigători nu au dreptul să solicite prin niciun alt mijloc atribuirea vreunuia dintre premii.